Základné činnosti firmy LINEU s.r.o. spočívajú v komplexnom spracovaní projektovej dokumentácie vo všetkých etapách jej prípravy, zhotovenia, posudzovania a realizácie projektov všetkých druhov stavieb, predovšetkým vodohospodárskych a environmentálnych a v súvislosti s nimi spracovaním prieskumov, všetkých stupňov plánovacej, prípravnej a projektovej dokumentácie.

Naše služby zahŕňajú

 • Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Zámer na posúdenie vplyvu na životné prostredie
 • Finančná analýza/hodnotenie ekonomickej efektívnosti
 • Stavebný zámer pre štátnu expertízu
 • Geometrické plány trvale zastavaného územia
 • Dokumentácia na trvalé vyňatie pôdy z PPF
 • Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Žiadosť o finančné prostriedky z KF
 • Geodetický elaborát
 • Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
 • Tendrová dokumentácia
 • Autorský dozor počas realizácie